Συνεργάτες

Το πρόγραμμα TECHCMS αποτελείται από το Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, Συνομοσπονδίες επαγγελματιών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτιση και κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, εταιρίες τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) και ερευνών, ώστε να υποστηρίζεται η διακρατική συνεργασία και η αμοιβαία μάθηση σε πρωτοποριακά θέματα μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων, ενδυναμώνοτας τους βασικούς ενδιαφερομένους στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικής καινοτομίας, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Οι συνεργάτες του TechCMS είναι οι εξής:

Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa (ASEV) – Coordinator

IAL Innovazione Appredimento Lavoro Marche srl Impresa Sociale (IAL Marche srl)

Small Enterprises’ Institute of the Hellenic Confederation of Professionals, Craftsmen and Merchants (IME GSEVEE)

Zewelepe Consultants Limited (Zewelepe)

European Association of Career Guidance (EACG)

Skybridge Partners (SKYBRIDGE)

Institute of Vocational Training AKMI (AKMI S.A)

CYPRUS CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY