Πλαίσιο και Στόχος της σελίδας

 

 

Ο κύριος στόχος του έργου Technology-Enhanced Career Management Skills / TechCMS είναι η ανάπτυξη και παράδοση ενός καινοτόμου Εικονικού Κέντρου Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης, προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα των εργαζομένων σταδιοδρομίας, μέσω της κατάρτισης, να παρέχουν επαγγελματική καθοδήγηση, μέσω της χρήσης τεχνολογίας.

Το έργο TechCMS αναπτύσσει καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού και καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας, μέσω της παράδοσης ενός καινοτόμου Εικονικού Κέντρου Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης, ενός διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης, του καταλόγου και μοντέλου εκμάθησης TechCMS, και του εκπαιδευτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί στην παροχή κατάρτισης για την ανάπτυξη ικανοτήτων επαγγελματιών σταδιοδρομίας, και με την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης και μάθησης. Το έργο TechCMS πραγματεύεται πλήρως τις τρεις προτεραιότητες που καθορίζονται από το New Skills Agenda, ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις της απόκτησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, μειώνοντας τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και καλωσορίζοντας το ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας:

1. Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της αντιστοίχησης δεξιοτήτων, μέσω της ενίσχυσης των τεχνολογικά εμπλουτσμένων δεξιοτήτων CMS, των οποίων η ποιότητα και η συνάφεια αναγνωρίζεται ευρέως από έρευνες και πολιτικές σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο
2. Ανάπτυξη δεξιοτήτων και προσόντων πιο ορατών και συγκρίσιμων, μέσω του Καταλόγοου TechCMS και του Μοντέλου Εκμάθησης.
3. Βελτίωση δεξιοτήτων και πληροφοριών για καλύτερες επιλογές σταδιοδρομίας, μέσω ενός Εικονικού Κέντρου Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και του Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης, της Εκπαίδευσης των επαγγελματιών και της Παροχής Υπηρεσιών Προσανατολισμού & Εκμάθησης TechCMS.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

  • Προώθηση της αξιολόγησης των εγκάρσιων δεξιοτήτων 
  • Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού και των νέων εργαζομένων σε μεθοδολογίες πληροφορικής και τεχνολογίας 
  • Υποστήριξη της παραγωγής και υιοθέτησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες 

Το TechCMS ενισχύει άμεσα την αξιολόγηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, μέσω της ανάπτυξης του εργαλείου αυτοαξιολόγησης και της παροχής κατάρτισης και υπηρεσιών για την ενίσχυση του CMS.. 

Το TechCMS  υιοθετεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους σε τρεις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, καθώς όλο το εκπαιδευτικό, καθοδηγητικό και πολιτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο έργο θα είναι διαθέσιμο στο Εικονικό Κέντρο Εππαγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης ως Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό. Το Εικονικό Κέντρο Εππαγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα είναι επίσης διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,, , συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών. 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

  • Ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης 
  • Συμβολή στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση (εκ νέου κατάρτιση και αύξηση των δεξιοτήτων των ενηλίκων) 

Το TechCMS αναπτύσσει συνεργασίες μεταξύ εκπαίδευσης και απασχόλησης όσον αφορά την κοινοπραξία, τις δραστηριότητες, τους στόχους και τη διάδοση, με τη συμμετοχή όλων των σχετικών ενδιαφερομένων. 

Το TechCMS  συμβάλλει άμεσα στη μείωση του αριθμού των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση μέσω της επανεκπαίδευσης και της ενίσχυσης των δεξιοτήτων, καθώς υλοποιεί δραστηριότητες και προσφέρει αποτελέσματα που ενισχύουν την απόκτηση δεξιοτήτων επαγγελματικής συμβουλευτικής, την καθοδήγηση σταδιοδρομίας, την πρόσβαση στην καθοδήγηση σταδιοδρομίας και τη χρήση τεχνολογίας σε όλα τα προαναφερθέντα. 

ΤΟ ΕΡΓΟ TΕCHCMS ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ:

  1. Παραδώσει υψηλής ποιότητας παραδοτέα, που προκύπτουν απο εκ βάθος έρευνα και ανάλυση, που θα ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επαγγελματικής καθοδήγησης στις συμμετέχουσες χώρες, στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό στην Ε.Ε και διεθνώς, και στις ανάγκες των ομάδων-στόχων. 
  2. Μεταφράσει τα ευρήματα έρευνας και ανάλυσης σε πρακτικές που συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης του καταλόγου TechCMS και του μοντέλου μάθησης.
  3. Αναπτύξει και παραδώσει ένα καινοτόμο Εικονικό Κέντρο Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, και να σχεδιάσει και αναπτύξει νέο εκπαιδευτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες σταδιοδρομίας και για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης και εκμάθησης, αναπτύσσοντας έτσι καινοτόμες υπηρεσίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας και καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.