Παραδοτέα

 

ΠΕ1 Διαχείριση και Συντονισμός

ΠΕ2 Χαρτογράφηση υφιστάμενων πρακτικών, καλών πρακτικών και Αξιολόγηση Αναγκών

ΠΕ3 Ανάπτυξη Καταλόγου και Μαθησιακού Μοντέλου TechCMS

 • Κατάλογος και Μαθησιακό Μοντέλο TechCMS
 • Διδακτέα Ύλη CMS για Επαγγελματίες Συμβούλους Καθοδήγησης/Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού/Εργοδότες/Επιχειρηματίες και Άτομα

ΠΕ4 Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS και Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης

 • Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών για το Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS
 • Έκθεση Τεχνικών Προδιαγραφών για το Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης TechCMS
 • Εικονικό Κέντρο Καθοδήγησης & Μάθησης TechCMS
 • Εργαλείο Αυτό-αξιολόγησης TechCMS.

ΠΕ5 Εκπαίδευση TechCMS για Επαγγελματίες

 • Μαθήματα Κατάρτισης για Επαγγελματίες Συμβούλους Καθοδήγησης/Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού/Εργοδότες/Επιχειρηματίες
 • Έκθεση Αξιολόγησης και Προσαρμογής
 • Έκθεση για τα Μαθήματα Κατάρτισης Επαγγελματιών Συμβούλων Καθοδήγησης/Διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού/Εργοδοτών/Επιχειρηματιών

ΠΕ6 Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS για άτομα

 • Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS
 • Διαδικτυακά Σεμινάρια TechCMS
 • Αμοιβαία Μάθηση TechCMS
 • Παροχή Καθοδήγησης & Εκμάθησης TechCMS, Διαδικτυακά Σεμινάρια και Έκθεση Αξιολόγησης Αμοιβαίας Μάθησης.

ΠΕ7 Διαφύλαξη Ποιότητας

ΠΕ8 Αξιολόγηση

ΠΕ9 Διάχυση και Αξιοποίηση

 • Ανάλυση Ενδιαφερομένων
 • Χαρτοφυλάκιο Υλικού Διάχυσης
 • Στρογγυλά Τραπέζια Πολιτικής
 • Εισηγήσεις Πολιτικής
 • Ενημερωτικές Μέρες TechCMS
 • Τελικό Συνέδριο TechCMS
 • Στρατηγική Αξιοποίησης
 • Μνημόνιο Κατανόησης

Χρονοδιαγράμματα

 

 

Load More ...