Διακρατικός Χαρακτήρας - Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

 

Το πρόγραμμα TECHCMS καθιερώνει μια πολύ-εταιρική, διακρατική συνεργασία στον τομέα των τεχνολoγικά - ενισχυμένων δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (CMS), οι οπoίοι αποτελούνται από Εμπορικά και Βομηχανικά Επιμελητήρια, Συνομοσπονδίες επαγγελματιών, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμος Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας, κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης και κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, εταιρίες τεχνολογίας πληροφορίας και επικοινωνίας (ICT) και ερευνών, ώστε να υποστηρίζεται η διακρατική συνεργασία και η αμοιβαία μάθηση σε πρωτοποριακά θέματα μεταξύ των βασικών ενδιαφερομένων, ενδυναμώνοτας τους βασικούς ενδιαφερομένους στην ανάπτυξη και ενσωμάτωση πολιτικής καινοτομίας, καθώς και την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης μέσω της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας τόσο στο επίπεδο πολιτικής όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα TECHCMS είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Στρατηγικό Πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Συνεργασία στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση (ΕΤ2020),το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020, της Κοινής Έκθεσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής του 2015 αναφορικά με την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΤ2020).

Το πρόγραμμα TECHCMS ανταποκρίνεται πλήρως στις τρεις προτεραιότητες όπως καθορίζονται από την Νέα Ατζέντα Δεξιοτήτων, ως απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις για την βελτίωση της απόκτησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων, μείωση της αναντιστοιχίας δεξιοτήτων και την υιοθέτηση του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας :

Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας του σχηματισμού δεξιοτήτων, μέσω της ενίσχυσης των τεχνολογικά- βελτιωμένων δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (CMS), την ποιότητα και την συνάφεια η οποία αναγνωρίζεται ευρέως από τις σχετικές έρευνες καθώς και από πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και στο επίπεδο της Ε.Ε.

Καθιστώντας τις δεξιότητες και τα προσόντα πιο ορατά και συγκρίσιμα, μέσω της δημιουργίας του Καταλόγου TECHCMS και του Μοντέλου Μάθησης.

Βελτίωση της έξυπνης πληροφορίας για δεξιότητες και της πληροφόρησης για καλύτερη επιλογή σταδιοδρομίας, μέσω της ανάπτυξης του TECHCMS Εικονικού Κέντρου Προσανατολισμού Σταδιοδρομίας & Κέντρου Μάθησης και του TECHCMS Εργαλείου Αυτοαξιολόγησης, την TECHCMS Επιμόρφωση Επαγγελματιών και την παροχή σε άτομα των υπηρεσιών TechCMS Συμβουλευτική και Επιμόρφωση.