Στόχοι

 

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του έργου είναι:

 1. Να δημιουργήσει μια διακρατική εταιρική σχέση πολλών ενδιαφερομένων στον τομέα της επαγγελματικής καθοδήγησης που έχει ενισχυθεί από την τεχνολογία, υποστηρίζοντας τη διακρατική συνεργασία και την αμοιβαία μάθηση για θέματα εξέλιξης, μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων φορέων, ενδυναμώντας τους να αναπτύξουν και να ενσωματώσουν καινοτόμες πολιτικές και να προωθήσουν την καινοτομία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, μέσω της ευρωπαϊκής συνεργασίας τόσο σε επίπεδο πολιτικής όσο και σε επίπεδο πρακτικής.
 2. Να παραδώσει υψηλής ποιότητας παραδοτέα, που προκύπτουν απο εκ βάθος έρευνα και ανάλυση, που θα ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επαγγελματικής καθοδήγησης στις συμμετέχουσες χώρες, στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό στην Ε.Ε και διεθνώς, και στις ανάγκες των ομάδων-στόχων.
 3. Να μεταφράσει τα ευρήματα έρευνας και ανάλυσης σε πρακτικές που συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης του καταλόγου TechCMS και του μοντέλου μάθησης.
 4. Να αναπτύξει και παραδώσει ένα καινοτόμο Εικονικό Κέντρο Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, και να σχεδιάσει και αναπτύξει νέο εκπαιδευτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες σταδιοδρομίας και για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης και εκμάθησης, αναπτύσσοντας έτσι καινοτόμες υπηρεσίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας και καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας

TechCMS Κατάλογος και Μοντέλο Εκμάθησης

 • είναι ένας κατάλογος δεξιοτήτων που περιγράφεται με σαφήνεια ως προς τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προσεγγίσεις, με κάθε δεξιότητα να αντιστοιχεί σε διαφορετικά επίπεδα επάρκειας ;
 • παρέχει τον χάρτη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του περιεχομένου κατάρτισης που απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τομέα της σταδιοδρομίας και σε άλλα άτομα, μέσω εκπαίδευσης για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τους πρώτους και επαγγελματικής καθοδήγησης και μάθησης για τους τελευταίους; 
 • παρέχει το πλαίσιο για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του TechCMS Εικονικού Κέντρου Επαγγελματικής Καθοδήγησης & και Εκμάθησης και του διαδικτυακού εργαλείου αυτοαξιολόγησης. Ο Κατάλογος TechCMS, αποτελεί το πλαίσιο αναφοράς για την αυτοαξιολόγηση των χρηστών και
 • συνιστά συμβολή μείζονος σημασίας για τη χάραξη εθνικής πολιτικής στις συμμετέχουσες χώρες (οι συμμετέχουσες χώρες είτε δεν διαθέτουν ένα ολοκληρωμένο εθνικό πλαίσιο CMS – Κατάλογο, είτε εφαρμόζουν ασθενώς ένα υπάρχον) και, συνεπώς, στις πολιτικές επιδιώξεις της ΕΕ για ένα ευρύ και ευρωπαϊκό πλαίσιο CMS. 

TechCMS Εικονικό Κέντρο Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης

Το Εικονικό Κέντρο Επαγγεματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης TechCMS θα χρησιμοποιηθεί για την παράδοση της Κατάρτισης σε επαγγελματίες και για παροχή υπηρεσιών καθοδήγησης & εκμάθησης για άτομα και θα ενσωματώσει το Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης TechCMS.

Το έργο TECHCMS θα δημιουργεί καινοτόμες υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και καινοτόμα εργαλεία για διαχείριση καριέρας για τα άτομα που θα εμπλακούν :

 • Εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη για επαγγελματίες καθοδήγησης σχετικά με τη χρήση τεχνολογίας για την παροχή καθοδήγησης σταδιοδρομίας
 • Κατάρτιση και επαγγελματική ανάπτυξη για επαγγελματίες προσανατολισμού σχετικά με το ρόλο της τεχνολογίας στην αγορά εργασίας και τη διαχείριση της σταδιοδρομίας
 • Διαδικτυακές πλατφόρμες / ηλεκτρονικά εργαλεία για την παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης και υπηρεσιών 
 • Συλλογικές δραστηριότητες μεταξύ υπηρεσιών απασχόλησης, εκπαίδευσης και καθοδήγησης για την ενίσχυση ή την εύρεση νέων προσεγγίσεων στις υπηρεσίες πληροφόρησης και καθοδήγησης  
 • Μέθοδοι / περιπτωσιολογικές μελέτες για την αυτοαξιολόγηση των δεξιοτήτων και των προσόντων τους χρησιμοποιώντας καινοτόμο τεχνολογία. 
 • Εργαλεία όπως διαδικτυακά εργαλεία / βάσεις δεδομένων για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας 
 • Ηλεκτρονικό εργαλείο για την αυτοαξιολόγηση δεξιοτήτων και προσόντων από τα άτομα
 • Καθοδήγηση για άτομα που χρησιμοποιούν τεχνολογία (π.χ. διαδικτυακά / ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια) για τη διαχείριση και παρουσίαση προσωπικών πληροφοριών σχετικά με δεξιότητες και προσόντα