Βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας του σχηματισμού δεξιοτήτων, μέσω της ενίσχυσης των τεχνολογικά- βελτιωμένων δεξιοτήτων διαχείρισης σταδιοδρομίας (CMS), την ποιότητα και την συνάφεια η οποία αναγνωρίζεται ευρέως από τις σχετικές έρευνες καθώς και από πολιτικές τόσο σε εθνικό όσο και στο επίπεδο της Ε.Ε.