ΤΟ ΕΡΓΟ TΕCHCMS ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ:

  1. Παραδώσει υψηλής ποιότητας παραδοτέα, που προκύπτουν απο εκ βάθος έρευνα και ανάλυση, που θα ανταποκρίνονται στην τρέχουσα κατάσταση της επαγγελματικής καθοδήγησης στις συμμετέχουσες χώρες, στις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα αυτό στην Ε.Ε και διεθνώς, και στις ανάγκες των ομάδων-στόχων. 
  2. Μεταφράσει τα ευρήματα έρευνας και ανάλυσης σε πρακτικές που συμβάλλουν στη χάραξη πολιτικής σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω της ανάπτυξης του καταλόγου TechCMS και του μοντέλου μάθησης.
  3. Αναπτύξει και παραδώσει ένα καινοτόμο Εικονικό Κέντρο Επαγγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης, και να σχεδιάσει και αναπτύξει νέο εκπαιδευτικό υλικό, που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη ικανοτήτων για επαγγελματίες σταδιοδρομίας και για την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής καθοδήγησης και εκμάθησης, αναπτύσσοντας έτσι καινοτόμες υπηρεσίες προσανατολισμού σταδιοδρομίας και καινοτόμα εργαλεία για τη διαχείριση της σταδιοδρομίας.