ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

  • Προώθηση της αξιολόγησης των εγκάρσιων δεξιοτήτων 
  • Προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του προσωπικού και των νέων εργαζομένων σε μεθοδολογίες πληροφορικής και τεχνολογίας 
  • Υποστήριξη της παραγωγής και υιοθέτησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες 

Το TechCMS ενισχύει άμεσα την αξιολόγηση των εγκάρσιων δεξιοτήτων, μέσω της ανάπτυξης του εργαλείου αυτοαξιολόγησης και της παροχής κατάρτισης και υπηρεσιών για την ενίσχυση του CMS.. 

Το TechCMS  υιοθετεί Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους σε τρεις γλώσσες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών, καθώς όλο το εκπαιδευτικό, καθοδηγητικό και πολιτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο έργο θα είναι διαθέσιμο στο Εικονικό Κέντρο Εππαγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης ως Ανοιχτό Εκπαιδευτικό Υλικό. Το Εικονικό Κέντρο Εππαγελματικής Καθοδήγησης και Εκμάθησης και ένα διαδικτυακό εργαλείο αυτοαξιολόγησης θα είναι επίσης διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες των εταίρων,, , συμπεριλαμβανομένων των αγγλικών.